અગત્ય ની સૂચના

ફોર્મ માત્ર એકજ વાર ભરવું

ફોર્મ ભરાયાં ની કનફોરમેશન આવ્યા બાદ 2 કલાક રાહ જોવી અમારા ઓપરેટર તમારા ફોર્મ ને ચકાસી ને લાઈવ કરશે.

પોતાના ફોટા અથવા માહિતી બદલવા માટે નીચે જમણી તરફ ના ફેસબુક મેસેન્જર માં મેસેજ કરવો ફોટો મોકલવો

કોઈપણ બદલાવ માટે 24 થી 48 કલાક સમય લાગશે.

વેબસાઇટ સંચાલક

વાળંદ સમાજના દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોચાડો લીંક શેયર કરો

Family Details
Personal Details
Sibling Details
Relative Details
Other Information