અગત્ય ની સૂચના

ફોર્મ માત્ર એકજ વાર ભરવું

ફોર્મ ભરાયાં ની કનફોરમેશન આવ્યા બાદ 2 કલાક રાહ જોવી અમારા ઓપરેટર તમારા ફોર્મ ને ચકાસી ને લાઈવ કરશે.

પોતાના ફોટા અથવા માહિતી બદલવા માટે નીચે જમણી તરફ ના ફેસબુક મેસેન્જર માં મેસેજ કરવો ફોટો મોકલવો

કોઈપણ બદલાવ માટે 24 થી 48 કલાક સમય લાગશે.

વેબસાઇટ સંચાલક

Matrimonial List

NameDOBManglikFatherGotraMaternal GotraMotherView More

Name:Sagar Nayee

DOB:30/12/93

Manglik:Not know

Sagar Nayee30/12/93Not knowDivyakantbhai NayeeSostar Juth Nayee SamajSostar Juth Nayee SamajKailashben Nayee

Name:SanjayKumar

DOB:04/05/89

Manglik:no

SanjayKumar04/05/89noCHINUBHAIBHARDAVAJMOTA NAVDEVILABEN SHARMA

Name:Suvariya Chirag Vinodbhai

DOB:13/09/84

Manglik:Not know

Suvariya Chirag Vinodbhai13/09/84Not knowSuvariya vinodbhai babulalJalavadiNaKundanben

Matrimonial Grooms & Brides From Various Samaj Subcaste :

Barber Nayee Samaj
OBC SEBC
Valand Samaj
Limbachiya
13 samaj
Nanichhasath
Motichhastah
Sostarjuth
52juthahmedbad
Zalawadi
36ujthvaland
212valandsamaj
27valand juth
18juthvaland
42juthvaland samaj
52 Juth Ahmedabad
1100 juth valand samaj
Savaso juth limbachiya samaj
Nana nava gam valand samaj
Sain samaj
22/40 Valand samaj
Patanvala paragana
Mota NavGam
60Ndisera nayee samaj
Char shear samaj
Idar 27 limbachiya samaj
Bhatiya maisuriya valand samaj
Chuvalapanch paragana
Vadali 27 valand samaj